Asia Museum Company

บทความทางผังเมืองและการวางแผนภาค

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก

photo  , 640x453 pixel , 28,683 bytes.

โครงการผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน จาก 12 โครงการหลัก ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับไปพิจารณาและรับผิดชอบในการศึกษาวางแผนแม่บทการขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลกแล้ว

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการย่อยของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกได้แก่ ศูนย์การพัฒนาพื้นที่สี่แยกอินโดจีน ศูนย์การพัฒนาพื้นที่เซ็นทรัลพลาซ่า ศูนย์การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์บึงพระ เขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมท้ังโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งประกอบด้วย สนามบินจังหวัดพิษณุโลก สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ 2 และสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก ให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยมีพื้นที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง นอกจากน้ัน โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการกระชับรูปทรงของเมืองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนจากรถยนต์ส่วบุคคลเป็นระบบขนส่งมวลชนในอนาคต ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความปลอดภัย และสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน

สำหรับรายละเอียดเส้นทางและสถานีน้ัน ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดได้ร่วมกันยกร่างขึ้น โดยมีข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาของที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจราจร และผ่านการพิจารณาความเป็นไปได้จากที่ปรึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม เส้นทางและรายละเอียดของประเภทของรถขนส่งมวลชน เส้นทาง และสถานี สนข.ในฐานะผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาและวางผังต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 8360
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง