Asia Museum Company

ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง

by Little Bear @November,19 2010 22.22 ( IP : 61...2 ) | Tags : ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

 คำอธิบายภาพ : artlicence

ด้วยชมรมผู้ประกอบวิชาชีพการผังเมือง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 โดยนาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง รักษาการประธานชมรม และนายฐาปนา บุณยประวิตร รักษาการเลขานุการ จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองและกำหนดแนวทางในการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง ซึ่งเบื้องต้นได้นำนโยบายและแนวทางการสอบใบอนุญาตของ AICP (American Institute of Certified Planners) ในสังกัด American Planning Association-APA มาเป็นต้นแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรฐานแห่งวิชาชีพการผังเมืองเป็นเครื่องขับเคลื่อนพัฒนาการวางผังภาค วางผังเมือง วางแผนชุมชนเมือง และวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาให้กับประชาชน

ในการกำหนดแนวทางการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองนั้น เบื้องต้น ชมรมฯ มีความประสงค์จะขอรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักผังเมือง ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขาการวางผังเมือง การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การวางแผนภาคและเมือง การออกแบบชุมชนเมือง และการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการดำเนินการ จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่

 1. ความสำคัญและความจำเป็นในการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง
 2. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและรับผิดชอบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรวิชาชีพภาคเอกชน

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ในช่องแสดงความคิดเห็น หรือ ส่งเป็นข้อคิดเห็น ส่งมายัง email : asiaplant (at) hotmail (dot) com โดยชมรมฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซท์นี้จนถึงเดือนเมษายน 2554 และจะออกแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักผังเมืองโดยตรงในเดือนมกราคม 2554 รวมทั้งจัดประชุมเพื่อสรุปความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองในเดือนพฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ชมรมฯ จึงขอความร่วมมือนักผังเมืองที่จบการศึกษาจากทุกสถาบันและทุกระดับปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรุณาส่งชื่อ-นามสกุลและ email มายัง email ข้างต้น เพื่อชมรมฯ จะได้ส่งแบบสอบถามและส่งข่าวสารนัดหมายการประชุม ต่อไป

Comment #1ใบประกอบวิชาชีพการผังเมือง
นายเจริญ หนูทอง
Posted @December,07 2010 01.24 ip : 61...87

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของนักผังเมืองให้มีบทบาทในสังคม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศต้องให้ความสำคัญ โดยในปัจจุบันงานตำแหน่งนี้ยังขาดแคลนอย่างมาก อันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนหนึ่งคือ ความไม่มีมาตรฐานในวิชาชีพและอำนาจทางการเมืองที่มีการแทรกแซง ขอบคุณนะครับที่ริเริ่มสิ่งดีให้กับคนทำงานด้านผังเมือง จากนักผังเมือง อบจ.นนทบุรี

Comment #2เห็นด้วยกับใบประกอบวิชาชีพการผังเมือง
นายวิฑูร พุ่มเกาะ
Posted @April,23 2011 06.35 ip : 180...179

ขอยืมข้อความเห็น คุณเจริญ  หนูทอง นะครับโดนใจผมมาก +)  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของนักผังเมืองให้มีบทบาทในสังคม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศต้องให้ความสำคัญ โดยในปัจจุบันงานตำแหน่งนี้ยังขาดแคลนอย่างมาก อันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนหนึ่งคือ ความไม่มีมาตรฐานในวิชาชีพและอำนาจทางการเมืองที่มีการแทรกแซง ขอบคุณนะครับที่ริเริ่มสิ่งดีให้กับคนทำงานด้านผังเมือง จากนักผังเมือง อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

Comment #3แจ้งการเลื่อนการประชุมยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง
ฐาปนา บุณยประวิตร
Posted @April,25 2011 07.36 ip : 223...218

เรียน นักผังเมืองผู้สนใจงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการผังเมือง

ตามที่ชมรมฯ ได้แจ้งว่าจะมีการจัดประชุมเพื่อระดมความเห็นการยกร่างใบอนุญาตฯ ในเดือนพฤษภาคม 2554 นั้น เนื่องจากปัจจุบันกระผมและทีมงานยังรวบรวมข้อมูลและแปลระเบียบขั้นตอนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองจาก AICP ไม่เสร็จสิ้น (มีรายละเอียดและขั้นตอนค่อนข้างมาก) ดังนั้น จึงขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่เพื่้อระดมความคิดเห็นไปเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2554 และต้องขออภัยต่อท่านที่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประชุมไว้ก่อนหน้านี้ด้วย สำหรับวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม  กระผมจะแจ้งให้ท่านทราบทางเมลและผ่านเว็บนี้ในโอกาสต่อไป

Comment #4ตอบและแสดงความคิดเห็นเรื่องความจำเป็นในการยกร่างใบประกอบวิชาชีพก
ฐาปนา บุณยประวิตร
Posted @May,02 2011 08.24 ip : 223...37

เรียน ท่านผู้สอบถามและเสนอแนะการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมือง

ตามที่หลายท่านได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมืองผ่านทาง asiaplant@hotmail.com นั้น ผมในฐานะของชมรมฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคำถามและความคิดเห็นตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมามีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตตอบและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยสรุป ดังต่อไปนี้

 1. ประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองในขณะนี้มีอยู่ท้ังสิ้น 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และอีก 1 ประเทศซึ่งผมจะแจ้งชื่อภายหลัง โดยอาจกล่าวได้ว่า AICP ของสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบของการยกร่างใบประกอบวิชาชีพนี้

 2. มีการกล่าวถึงในการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมืองในประเทศไทยอยู่บ่อยคร้ัง แต่ยังไม่พบว่ามีองค์กรและหน่วยงานใดรับผิดชอบดำเนินการในภารกิจนี้อย่างจริงจังในปัจจุบัน

 3. หากจะนำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการผังเมืองจากหลายๆ ประเทศมาเทียบเคียงกับประเทศไทย จะพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมาก เริ่มต้ังแต่เรื่องกฎหมายและระเบียบปฎิบัติว่าด้วยการผังเมือง กรอบและแนวคิดการวางผัง ขั้นตอนและการนำไปใช้ ฯลฯ ผมขอชี้ให้ท่านเห็นความแตกต่างเรื่องขององค์ความรู้และการนำมาตรฐานสู่การปฎิบัติระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ ดังนี้

  1. สิงคโปร์ได้นำแนวคิด smartgrowth มาใช้ใน concept plan ก่อนปี 1980 จึงทำให้เกิดนโยบายการสร้างเมืองให้กระชับ/สร้างกลุ่มอาคารให้กระชับพร้อมการเชื่อมต่อระหว่งอาคารด้วยทางเดิน และส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างย่านด้วยระบบขนส่งมวลชน ทุกท่านจึงเห็นได้ว่า ปัจจุบัน กายภาพของเมืองของสิงคโปร์ได้พัฒนาเป็นไปตามแนวคิด smartgrowth ตามลำดับ
  2. พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 ของไทย ซึ่งบังคับใช้ในช่วงเวลาไม่แตกต่างกันมาก ไม่ปรากฎว่าได้มีนโยบายอันใดที่จะชี้ชัดว่าเมือง ย่าน และชุมชน ควรจะมีลักษณะกายภาพเป็นเช่นใด
 4. ผู้บริหารเมืองของไทยในปัจจุบัน ไม่มีแนวคิดและไม่ทราบว่า มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการผังเมืองซึี่งสามารถนำไปพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนได้ ยังมีอีกหลายเหตผลและความคิดเห็นซึ่งผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

Comment #5ขอแก้ไขข้อมุูล
ฐาปนา บุณยประวิตร
Posted @May,02 2011 08.34 ip : 223...37

เรียน ท่านผู้สอบถามและเสนอแนะการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมือง

ตามที่ผมได้แจ้งว่า ปัจจุบันได้มี 4 ประเทศซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองตามความเห็นที่ได้แสดงไปก่อนหน้านี้  ผมขอแก้ไขข้อมูลประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้เป็นจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (AICP)  แคนาดา (MCIP) อังกฤษ (MRTPI) ออสเตรเลีย (CPP) และ นิการากัว (APP)

Comment #6ตอบกลับคุณเศรษฐกร สศช.
ฐาปนา บุณยประวิตร
Posted @May,09 2011 10.45 ip : 183...203

เรียน คุณเศรษฐกร สศช.

คำถามส่วนใหญ่ของคุณเศรษฐกร ผมจะนำเสนอในบทความฉบับต่อไป แต่ช่วงนี้ผมขอตอบแบบสรุปดังนี้

 1. AICP ได้กำหนดให้ผู้จบการศึกษาด้านการผังเมืองและสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีคุณสมบัติการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง สำหรับของบ้านเรายังอยู่ระหว่างยกร่างและใบอนุญาตดังกล่าวนักผังเมืองเมื่อสามารถสอบผ่านแล้วเท่านั้น
 2. น่าจะตั้งเป็นสภาการผังเมืองหรือสภาการวางแผนเมืองครับ
 3. การให้นักผังเมืองต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะส่งผลโดยตรงในการยกระดับมาตรฐานการผังเมืองของไทย

ระบบนี้จะช่วยคัดกรองให้ผู้มีศักยภาพระดับมาตรฐานซึ่งได้รับใบอนุญาตฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบกายภาพเมือง ในสหรัฐฯ นักผังเมืองที่มึคุณสมบัติในการสอบต้องปฎิบัติงานในสาขานี้มาแล้วไม่น่้อยกว่า 6 ปีหลังจากจบการศึกษาครับ

แสดงความคิดเห็น

« 4046
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง