Asia Museum Company

ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการวางกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

by Little Bear @May,16 2011 11.14 ( IP : 61...140 ) | Tags : ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการวางกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 คำอธิบายภาพ : phusicaltown-1

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ริเริ่มนำแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) จากประเทศสหรัฐอเมริกาประยุกต์ใช้สำหรับการวางผังกายภาพเมืองในประเทศไทย เนื่องจากแนวคิดนี้ได้
ปฎิบัติการลองผิดลองถูกมามากกว่า 60 ปีทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ถูกเลือกใช้ในการวางผังกายภาพมากที่สุดในโลกในขณะนี้ โดยมหานครที่นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้แก่ นิวยอร์ค ซีแอตเติ้ล ชิคาโก แวนคูเวอร์ และสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งนี้ จุดเด่นของแนวคิดที่สำคัญได้แก่ การให้ประชาชนเป็นตัวนำในการพัฒนากายภาพเมือง และการใช้เกณฑ์และนโยบายการพัฒนาเป็นแกนหลักในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งยังผลโดยตรงต่อการสร้างกายภาพเมืองให้เกิดความงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความงดงามของกายภาพถนน กลุ่มอาคาร และพื้นที่สีเขียว หรือแม้แต่การออกแบบกายภาพเมืองให้ลดการใช้พลังงานซึ่งส่งผลโดยตรงการลดโลกร้อน เป็นต้น

กรณีของประเทศไทย หลังจากที่คณะผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้เริ่มเผยแพร่แนวคิดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2552 จนปัจจุบัน บางสถาบันการศึกษาได้บรรจุแนวคิดนี้ในหลักสูตรให้เป็นสาขาวิชาหลักในการวางผังปฎิบัติการของนักผังเมืองในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้น ยังพบว่าบางหน่วยงานราชการได้เริ่มนำแนวคิดนี้ไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังเช่น เทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้นำแนวคิดนี้ลงสู่การปฎิบัติในบางชุมชนแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา

เพื่อให้การวางผังกายภาพและการพัฒนาเมืองของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถนำแผนและผังไปสู่กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนนำไปสู่การก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัด โครงการให้คำปรึกษาแนะนำวางกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมือง ขึ้น โดยได้จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและออกแบบชุมชนเมืองซึ่งได้ศึกษาาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะ จำนวน 2 ท่านไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความสนใจและประสงค์จะใช้บริการ สามารถติดต่อประสานงานผ่านทางอีเมล asiamuseums@hotmail.com ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

 1. ระยะเวลาการให้คำปรึกษาแนะนำโดยการบรรยายและปฎิบัติการวางกรอบแนวทาง การพัฒนากายภาพเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยแบ่งช่วงเวลาตามเนื้อหาการบรรยาย ดังนี้

  1. การบรรยายสรุปแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  2. การบรรยายและปฎิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมือง ซึ่งจะใช้การปฎิบัติการสาธารณะ (Hand-on public workshop) ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงสำหรับการปฎิบัติการและสรุปผล
 2. หน่วยงานจะต้องจัดให้มีตัวแทนจากคณะผู้บริหาร ฝ่ายการวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ ฝ่ายการพัฒนาชุมชน ฝ่ายการศึกษา และตัวแทนของชุมชน รวมทั้งปราชญ์ของท้องถิ่น ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย และสามารถอยู่ร่วมได้ตลอดระยะเวลางาน

 3. หน่วยงานต้องเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ลื่อด้านภูมิสารสนเทศ เช่น แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือแผนที่ GIS ในพื้นที่รับผิดชอบ ขนาดกระดาษ เอ 0 เพื่อใช้ในการปฎิบัติการ

 4. หน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดภูเก็ตและพังงา จะต้องจัดเตรียมที่พักและค่าเดินทางสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยจำนวน 3 คน เป็นเวลา 1-2 คืน

 5. หน่วยงานต้องแจ้งกำหนดการ และนัดหมายก่อนวันงานไม่น้อยกว่า 30 วัน

 คำอธิบายภาพ : phusicaltown-2

 คำอธิบายภาพ : phusicaltown-3

ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ

กรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด มุ่งเน้นพัฒนากายภาพเมือง (การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน/การคมนาคมขนส่งสีเขียว-เน้นระบบการขนส่งมวลชน/การสาธารณูปโภคสาธารณูปการสีเขียว/พื้นที่โล่งนันทนาการและการรักษาสภาวะแวดล้อม) ให้เกิดความกระชับ มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ น่าอยู่ ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวา มีความปลอดภัย ส่งเสริมชีวอนามัย รักษาพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เนื้อหาและผลสรุปจากการบรรยายและปฎิบัติการจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่คณะผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์เมืองและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนลงทุนพัฒนากายภาพเมืองในระยะยาว

โครงการนี้้เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

« 0171
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง