Asia Museum Company

บริการที่ปรึกษาการศึกษาและออกแบบแผนแม่บท

ความสำคัญ

ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน และนำข้อมูลที่ได้มาบูรณาการเพื่อวางกรอบแนวคิดและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม หรือเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารและพันธกิจที่แต่ละหน่วยงานได้กำหนดขึ้น ในฐานะของบริษัทที่ปรึกษา บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด มีแนวทางในการศึกษาและออกแบบแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ซึ่งจะทำให้เมืองและพื้นที่มีการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูได้อย่างยั่งยืน ตลอดไป

แนวทางการวางแผนแม่บท

สาระสำคัญของการเติบโตอย่างชาญฉลาดที่นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผน แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการสำรวจศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาดนั้น มุ่งเน้นการค้นหาข้อมูลและจำแนกรายละเอียดเชิงลึกที่นำมาจากเกณฑ์ทั้ง 10 ของแนวคิด โดยมีการศึกษาจากเชิงพื้นที่ (Spatial Study) และจากบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต ส่วนการวิเคระห์ข้อมูล การเติบโตอย่างชาญฉลาดได้กำหนดให้ตอบคำถามสำคัญที่นำมาจากเกณฑ์และตัวชี้วัด วิสัยทัศน์และพันธกิจของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับบทบาทของพื้นที่และแนวทางการพัฒนาซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการศึกษาจะต้องระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการในอนาคต

การวางแผนและการนำไปสู่การปฏิบัติ สาระสำคัญของแผนแม่บทได้แก่ เป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ และทรัพยากรที่จะนำมาใช้เพื่อให้แผนงานบรรลุผล สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ แผนที่ยกร่างต้องให้ค่าในอันดับสูงเมื่อเทียบจากตัวชี้วัด และปรากฎรายละเอียดด้านเป้าหมายและกลยุทธ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือการฟื้นฟูกายภาพ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเภทของแผน

ประเภทของการศึกษาและออกแบบแผนแม่บทที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การวางผังและออกแบบภูมิทัศน์เมือง/ย่าน/ชุมชน/ถนน การวางแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา การวางแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง/ย่าน/ชุมชน การวางแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) การวางแผนแม่บทพัฒนาและฟื้นฟูกายภาพเมือง/ย่าน/ชุมชน การวางแผนแม่บทเพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

คณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ประจำภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม และยังมีคณะผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรซึ่งสามารถให้การสนับสนุนภารกิจการศึกษาและประเมินผลผังเมืองรวมอีก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสังคมและประชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียด

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด เลขที่ 10/393 หมู่บ้านมณีคราม ถนนขวาง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-521 353 076- 264680 โทรสาร 076-367121 หรือโทรศัพท์มือถือ 081-7197599 Email: asiamuseums@hotmail.com/ www.asiamuseum.co.th