Asia Museum Company

บทความทางผังเมืองและการวางแผนภาค

หากประเทศไทยต้องการเมืองแห่งการเดินให้พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

photo  , 640x313 pixel , 38,049 bytes.

บทความเรื่อง หากประเทศไทยต้องการเมืองแห่งการเดินให้พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
เขียนโดย ฐาปนา บุณยประวิตร (thapana.asia@gmail.com) บทความนี้ต้องการแสดงให้เห็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเดิน (Walkable City) ตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) และการสร้างศูนย์พาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยโดยมีกิจการค้าปลีกและการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นองค์ประกอบหลัก สาระสำคัญของบทความต้องการชี้ให้เห็นว่า ภารกิจการเปลี่ยนแปลงเมืองเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารเมืองที่ต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรภาคประชาชนในการสร้างพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้มีความหนาแน่น เกิดความสมดุลระหว่างพื้นที่ค้าปลีก ที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม บทความนี้จึงเหมาะอย่างสำหรับการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเมืองที่ต้องร่วมกันสร้างแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันและปฏิบัติได้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง