Asia Museum Company

ผู้บริโภคชาวไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากเพียงใด

by Little Bear @28 เม.ย. 51 18:28 ( IP : 61...216 ) | Tags : ข่าวการพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อม
photo  , 180x134 pixel , 7,386 bytes.

ผลการสำรวจออนไลน์ของผู้บริโภคจาก 47 ประเทศจากนีลเส็น เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกพบว่า สถานที่ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพิจารณาเป็นลำดับสุดท้ายเมื่อเลือกสถานที่ซื้อของ ในขณะที่ “ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ” เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคำนึงเป็นลำดับแรก

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสิ่งที่ถูกผู้บริโภคคำนึงถึงน้อยที่สุด หากเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความหลากหลายของสินค้าที่มีคุณภาพสูง หรือ สถานที่ตั้งที่สะดวก ในการเลือกร้านค้าที่ขายสินค้าอุปโภค บริโภค จากการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคทั่วโลกเพียงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์จัดลำดับสถานที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ถุงและบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในขณะที่ผู้บริโภคทั่วโลกมากถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ”

ผลการสำรวจของผู้บริโภคชาวไทย ค่อนข้างสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วโลก กล่าวคือ ผู้บริโภคชาวไทย (88%) คิดว่า “ความคุ้มค่า” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกร้านค้าฯ ในขณะที่ กลุ่มคนน้อยที่สุด (29%) เลือกที่ที่จับจ่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่ใช้ถุงและบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

ในเอเชีย แปซิฟิค ประเทศจีน และอินเดีย จัดอยู่ในลำดับแรกของทวีปที่มีผู้บริโภคจำนวนมากที่สุด (39%เท่ากัน) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เมื่อเลือกร้านค้าฯ อันดับรองลงมาคือ ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ (35%)

นางจันทิรา ลือสกุล กรรมการผู้จัดการ นีลเส็น (ประเทศไทย )  กล่าวว่า “ทั้งๆที่มีผู้บริโภคจำนวนเพิ่มขึ้นที่มีความต้องการให้ร้านค้าดำเนินธุรกิจในเชิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคเองกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนักเมื่อเลือกสถานที่ในการซื้อของ สิ่งที่น่าสนใจจากการวิจัยนี้ก็คือ เจ็ดประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิคติดอยู่ในสิบอันดับแรกของโลกที่ผู้บริโภคให้การสนับสนุนร้านค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”

ผลการวิจัยสำรวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อไปอีกเกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจเลือกสถานที่ซื้อของ และคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่ผู้บริโภคยินดีที่จะเลิกใช้หากก่อประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย ผู้บริโภคยินดีที่จะเลิกใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ หากมีผลในการรักษาสิ่งแวดล้อม

  1. บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถใช้ปรุงอาหาร โดยไม่ต้องเปลี่ยนใส่ภาชนะอื่น หรือสามารถทำเป็นภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (36%)
  2. บรรจุภัณฑ์ที่สะดวกในการถือกลับบ้าน (32%)
  3. บรรจุภัณฑ์ที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้และการปรุงอาหาร (29%)
  4. บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างที่สามารถที่จะวางซ้อนกันได้ ซึ่งช่วยในการเก็บที่บ้านได้ง่ายขึ้น (28%)
  5. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เก็บรักษาอาหารให้สินค้ามีอายุนานขึ้นหลังจาการซื้อ (27%)

ในขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคดูเหมือนจะไม่อยากเลิกใช้มากที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยรักษาให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดี และบรรจุภัณฑ์ที่รักษาสินค้าให้สะอาดและผู้บริโภคคนอื่นๆ ไม่สามารถจับต้องได้ ( เท่ากัน 21%)

ในเอเชีย แปซิฟิค พบชาวนิวซีแลนด์และชาวออสเตรเลีย จำนวนมากที่สุดที่เต็มใจจะเลิกใช้ บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างที่สามารถที่จะจัดเก็บที่บ้านได้ง่าย และบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกในการถือกลับบ้าน โดยชาวนิวซีแลนด์ติดอันดับแรกของโลกที่มีจำนวนคนมากที่สุดที่จะยอมยกเลิกบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกดูเหมือนจะไม่อยากเลิกใช้มากที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์ที่จะมีผลกระทบกับสภาพอาหารและความสะอาด ผู้บริโภคชาวเวียดนามกว่าครึ่งยอมที่จะไม่ใช้บรรจุภัณฑ์นี้หากมีผลที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ ในขณะที่ชาวไต้หวันและฮ่องกงเป็นชาติที่พบคนน้อยที่สุดในเอเชีย แปซิฟิค ที่ไม่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์นี้

นางจันทิรา กล่าวเสริมว่า “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารและนิสัยในการซื้อของในแต่ละสังคมนั้น ส่งผลกระทบต่อความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของชาวชาวตะวันตกและชาวตะวันออกก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยชาวเอเชียจะให้ความสำคัญน้อยต่อบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยถนอมอาหาร ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริโภคเหล่านี้ซื้อของบ่อยๆ และไม่ค่อยนิยมที่จะซื้อสินค้าที่มีอายุในการเก็บรักษาได้นาน ”

จากนีลเส็น ShopperTrends ชาวเอเชียให้ความสำคัญมากที่สุดกับอาหารสด เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวเอเชียจับจ่ายอาหารสดที่ตลาดสด และพวกเขาซื้อของจากร้านขายของชำประมาณ 10 ครั้งต่อหนึ่งเดือน ขณะที่ชาวยุโรปซื้อของจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยเฉลี่ยหกถึงแปดครั้งต่อเดือน ในประเทศไทย ผู้บริโภคซื้อของจากตลาดสดประมาณ 14 ครั้งต่อเดือน และร้านขายของชำมากถึง 20 ครั้งต่อเดือน

จากการสำรวจเรื่องบรรจุภัณฑ์ จาก Nielsen packs@work ในเอเชีย พบว่าชาวญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ความสวยงาม เป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 

นางจันทิรากล่าวว่า เนื่องจากความกังวลและความตื่นตัวของคนทั่วโลกเกี่ยวกับความต้องการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังเรียกร้องความรับผิดชอบจากกลุ่มผู้ค้าปลีก และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค และ ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าความต้องการของผู้บริโภคทางด้านอื่นๆ ก็เป็นสิ่งที่กลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาหารไม่สามารถที่จะละเลยได้

ผลการสำรวจนี้ถูกจัดทำขึ้นในช่วงกลางปี2550 จากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 26,486 คน ใน 47ประเทศ จากทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิค อเมริกาเหนือ และ ประเทศในแถบตะวันออกกลาง โดยมีจุดมุ่งหมายในการสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคและชนิดของบรรจุภัณฑ์อาหาร

ที่มา : งานวิจัยธุรกิจจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2551

Comment #1
ปรี๊ดปร๊าด 37 ปี T.K (Not Member)
Posted @11 ก.ย. 52 22:55 ip : 115...211

ก้อดีนิดนุงอ่ะนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง