Asia Museum Company

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง

by Little Bear @19 พ.ย. 53 22:22 ( IP : 61...2 ) | Tags : ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

 คำอธิบายภาพ : artlicence

ด้วยชมรมผู้ประกอบวิชาชีพการผังเมือง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 โดยนาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง รักษาการประธานชมรม และนายฐาปนา บุณยประวิตร รักษาการเลขานุการ จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองและกำหนดแนวทางในการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง ซึ่งเบื้องต้นได้นำนโยบายและแนวทางการสอบใบอนุญาตของ AICP (American Institute of Certified Planners) ในสังกัด American Planning Association-APA มาเป็นต้นแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรฐานแห่งวิชาชีพการผังเมืองเป็นเครื่องขับเคลื่อนพัฒนาการวางผังภาค วางผังเมือง วางแผนชุมชนเมือง และวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการสร้างสรรค์โอกาสในการพัฒนาให้กับประชาชน

ในการกำหนดแนวทางการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองนั้น เบื้องต้น ชมรมฯ มีความประสงค์จะขอรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักผังเมือง ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขาการวางผังเมือง การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การวางแผนภาคและเมือง การออกแบบชุมชนเมือง และการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการดำเนินการ จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่

 1. ความสำคัญและความจำเป็นในการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง
 2. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและรับผิดชอบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรวิชาชีพภาคเอกชน

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ในช่องแสดงความคิดเห็น หรือ ส่งเป็นข้อคิดเห็น ส่งมายัง email : asiaplant (at) hotmail (dot) com โดยชมรมฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซท์นี้จนถึงเดือนเมษายน 2554 และจะออกแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักผังเมืองโดยตรงในเดือนมกราคม 2554 รวมทั้งจัดประชุมเพื่อสรุปความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองในเดือนพฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ชมรมฯ จึงขอความร่วมมือนักผังเมืองที่จบการศึกษาจากทุกสถาบันและทุกระดับปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรุณาส่งชื่อ-นามสกุลและ email มายัง email ข้างต้น เพื่อชมรมฯ จะได้ส่งแบบสอบถามและส่งข่าวสารนัดหมายการประชุม ต่อไป

Comment #1ใบประกอบวิชาชีพการผังเมือง
นายเจริญ หนูทอง (Not Member)
Posted @7 ธ.ค. 53 01:24 ip : 61...87

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของนักผังเมืองให้มีบทบาทในสังคม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศต้องให้ความสำคัญ โดยในปัจจุบันงานตำแหน่งนี้ยังขาดแคลนอย่างมาก อันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนหนึ่งคือ ความไม่มีมาตรฐานในวิชาชีพและอำนาจทางการเมืองที่มีการแทรกแซง ขอบคุณนะครับที่ริเริ่มสิ่งดีให้กับคนทำงานด้านผังเมือง จากนักผังเมือง อบจ.นนทบุรี

Comment #2เห็นด้วยกับใบประกอบวิชาชีพการผังเมือง
นายวิฑูร พุ่มเกาะ (Not Member)
Posted @23 เม.ย. 54 06:35 ip : 180...179

ขอยืมข้อความเห็น คุณเจริญ  หนูทอง นะครับโดนใจผมมาก +)  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของนักผังเมืองให้มีบทบาทในสังคม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศต้องให้ความสำคัญ โดยในปัจจุบันงานตำแหน่งนี้ยังขาดแคลนอย่างมาก อันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนหนึ่งคือ ความไม่มีมาตรฐานในวิชาชีพและอำนาจทางการเมืองที่มีการแทรกแซง ขอบคุณนะครับที่ริเริ่มสิ่งดีให้กับคนทำงานด้านผังเมือง จากนักผังเมือง อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

Comment #3แจ้งการเลื่อนการประชุมยกร่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง
ฐาปนา บุณยประวิตร (Not Member)
Posted @25 เม.ย. 54 07:36 ip : 223...218

เรียน นักผังเมืองผู้สนใจงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการผังเมือง

ตามที่ชมรมฯ ได้แจ้งว่าจะมีการจัดประชุมเพื่อระดมความเห็นการยกร่างใบอนุญาตฯ ในเดือนพฤษภาคม 2554 นั้น เนื่องจากปัจจุบันกระผมและทีมงานยังรวบรวมข้อมูลและแปลระเบียบขั้นตอนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการผังเมืองจาก AICP ไม่เสร็จสิ้น (มีรายละเอียดและขั้นตอนค่อนข้างมาก) ดังนั้น จึงขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่เพื่้อระดมความคิดเห็นไปเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2554 และต้องขออภัยต่อท่านที่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประชุมไว้ก่อนหน้านี้ด้วย สำหรับวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม  กระผมจะแจ้งให้ท่านทราบทางเมลและผ่านเว็บนี้ในโอกาสต่อไป

Comment #4ตอบและแสดงความคิดเห็นเรื่องความจำเป็นในการยกร่างใบประกอบวิชาชีพก
ฐาปนา บุณยประวิตร (Not Member)
Posted @2 พ.ค. 54 08:24 ip : 223...37

เรียน ท่านผู้สอบถามและเสนอแนะการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมือง

ตามที่หลายท่านได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมืองผ่านทาง asiaplant@hotmail.com นั้น ผมในฐานะของชมรมฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคำถามและความคิดเห็นตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมามีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตตอบและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยสรุป ดังต่อไปนี้

 1. ประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองในขณะนี้มีอยู่ท้ังสิ้น 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และอีก 1 ประเทศซึ่งผมจะแจ้งชื่อภายหลัง โดยอาจกล่าวได้ว่า AICP ของสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบของการยกร่างใบประกอบวิชาชีพนี้

 2. มีการกล่าวถึงในการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมืองในประเทศไทยอยู่บ่อยคร้ัง แต่ยังไม่พบว่ามีองค์กรและหน่วยงานใดรับผิดชอบดำเนินการในภารกิจนี้อย่างจริงจังในปัจจุบัน

 3. หากจะนำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการผังเมืองจากหลายๆ ประเทศมาเทียบเคียงกับประเทศไทย จะพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมาก เริ่มต้ังแต่เรื่องกฎหมายและระเบียบปฎิบัติว่าด้วยการผังเมือง กรอบและแนวคิดการวางผัง ขั้นตอนและการนำไปใช้ ฯลฯ ผมขอชี้ให้ท่านเห็นความแตกต่างเรื่องขององค์ความรู้และการนำมาตรฐานสู่การปฎิบัติระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ ดังนี้

  1. สิงคโปร์ได้นำแนวคิด smartgrowth มาใช้ใน concept plan ก่อนปี 1980 จึงทำให้เกิดนโยบายการสร้างเมืองให้กระชับ/สร้างกลุ่มอาคารให้กระชับพร้อมการเชื่อมต่อระหว่งอาคารด้วยทางเดิน และส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างย่านด้วยระบบขนส่งมวลชน ทุกท่านจึงเห็นได้ว่า ปัจจุบัน กายภาพของเมืองของสิงคโปร์ได้พัฒนาเป็นไปตามแนวคิด smartgrowth ตามลำดับ
  2. พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 ของไทย ซึ่งบังคับใช้ในช่วงเวลาไม่แตกต่างกันมาก ไม่ปรากฎว่าได้มีนโยบายอันใดที่จะชี้ชัดว่าเมือง ย่าน และชุมชน ควรจะมีลักษณะกายภาพเป็นเช่นใด
 4. ผู้บริหารเมืองของไทยในปัจจุบัน ไม่มีแนวคิดและไม่ทราบว่า มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการผังเมืองซึี่งสามารถนำไปพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนได้ ยังมีอีกหลายเหตผลและความคิดเห็นซึ่งผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

Comment #5ขอแก้ไขข้อมุูล
ฐาปนา บุณยประวิตร (Not Member)
Posted @2 พ.ค. 54 08:34 ip : 223...37

เรียน ท่านผู้สอบถามและเสนอแนะการยกร่างใบประกอบวิชาชีพการผังเมือง

ตามที่ผมได้แจ้งว่า ปัจจุบันได้มี 4 ประเทศซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมืองตามความเห็นที่ได้แสดงไปก่อนหน้านี้  ผมขอแก้ไขข้อมูลประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้เป็นจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (AICP)  แคนาดา (MCIP) อังกฤษ (MRTPI) ออสเตรเลีย (CPP) และ นิการากัว (APP)

Comment #6ตอบกลับคุณเศรษฐกร สศช.
ฐาปนา บุณยประวิตร (Not Member)
Posted @9 พ.ค. 54 10:45 ip : 183...203

เรียน คุณเศรษฐกร สศช.

คำถามส่วนใหญ่ของคุณเศรษฐกร ผมจะนำเสนอในบทความฉบับต่อไป แต่ช่วงนี้ผมขอตอบแบบสรุปดังนี้

 1. AICP ได้กำหนดให้ผู้จบการศึกษาด้านการผังเมืองและสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีคุณสมบัติการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผังเมือง สำหรับของบ้านเรายังอยู่ระหว่างยกร่างและใบอนุญาตดังกล่าวนักผังเมืองเมื่อสามารถสอบผ่านแล้วเท่านั้น
 2. น่าจะตั้งเป็นสภาการผังเมืองหรือสภาการวางแผนเมืองครับ
 3. การให้นักผังเมืองต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะส่งผลโดยตรงในการยกระดับมาตรฐานการผังเมืองของไทย

ระบบนี้จะช่วยคัดกรองให้ผู้มีศักยภาพระดับมาตรฐานซึ่งได้รับใบอนุญาตฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบกายภาพเมือง ในสหรัฐฯ นักผังเมืองที่มึคุณสมบัติในการสอบต้องปฎิบัติงานในสาขานี้มาแล้วไม่น่้อยกว่า 6 ปีหลังจากจบการศึกษาครับ

Comment #7dsfasdf
fasdfas (Not Member)
Posted @31 พ.ค. 61 09:42 ip : 183...130

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง