Asia Museum Company

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการวางกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

by Little Bear @16 พ.ค. 54 11:14 ( IP : 61...140 ) | Tags : ข่าวการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการวางกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 คำอธิบายภาพ : phusicaltown-1

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ริเริ่มนำแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) จากประเทศสหรัฐอเมริกาประยุกต์ใช้สำหรับการวางผังกายภาพเมืองในประเทศไทย เนื่องจากแนวคิดนี้ได้
ปฎิบัติการลองผิดลองถูกมามากกว่า 60 ปีทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ถูกเลือกใช้ในการวางผังกายภาพมากที่สุดในโลกในขณะนี้ โดยมหานครที่นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้แก่ นิวยอร์ค ซีแอตเติ้ล ชิคาโก แวนคูเวอร์ และสิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งนี้ จุดเด่นของแนวคิดที่สำคัญได้แก่ การให้ประชาชนเป็นตัวนำในการพัฒนากายภาพเมือง และการใช้เกณฑ์และนโยบายการพัฒนาเป็นแกนหลักในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งยังผลโดยตรงต่อการสร้างกายภาพเมืองให้เกิดความงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความงดงามของกายภาพถนน กลุ่มอาคาร และพื้นที่สีเขียว หรือแม้แต่การออกแบบกายภาพเมืองให้ลดการใช้พลังงานซึ่งส่งผลโดยตรงการลดโลกร้อน เป็นต้น

กรณีของประเทศไทย หลังจากที่คณะผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้เริ่มเผยแพร่แนวคิดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2552 จนปัจจุบัน บางสถาบันการศึกษาได้บรรจุแนวคิดนี้ในหลักสูตรให้เป็นสาขาวิชาหลักในการวางผังปฎิบัติการของนักผังเมืองในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้น ยังพบว่าบางหน่วยงานราชการได้เริ่มนำแนวคิดนี้ไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังเช่น เทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้นำแนวคิดนี้ลงสู่การปฎิบัติในบางชุมชนแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา

เพื่อให้การวางผังกายภาพและการพัฒนาเมืองของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถนำแผนและผังไปสู่กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนนำไปสู่การก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัด โครงการให้คำปรึกษาแนะนำวางกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมือง ขึ้น โดยได้จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและออกแบบชุมชนเมืองซึ่งได้ศึกษาาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะ จำนวน 2 ท่านไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความสนใจและประสงค์จะใช้บริการ สามารถติดต่อประสานงานผ่านทางอีเมล asiamuseums@hotmail.com ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

 1. ระยะเวลาการให้คำปรึกษาแนะนำโดยการบรรยายและปฎิบัติการวางกรอบแนวทาง การพัฒนากายภาพเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยแบ่งช่วงเวลาตามเนื้อหาการบรรยาย ดังนี้

  1. การบรรยายสรุปแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  2. การบรรยายและปฎิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมือง ซึ่งจะใช้การปฎิบัติการสาธารณะ (Hand-on public workshop) ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงสำหรับการปฎิบัติการและสรุปผล
 2. หน่วยงานจะต้องจัดให้มีตัวแทนจากคณะผู้บริหาร ฝ่ายการวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ ฝ่ายการพัฒนาชุมชน ฝ่ายการศึกษา และตัวแทนของชุมชน รวมทั้งปราชญ์ของท้องถิ่น ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย และสามารถอยู่ร่วมได้ตลอดระยะเวลางาน

 3. หน่วยงานต้องเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ลื่อด้านภูมิสารสนเทศ เช่น แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือแผนที่ GIS ในพื้นที่รับผิดชอบ ขนาดกระดาษ เอ 0 เพื่อใช้ในการปฎิบัติการ

 4. หน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดภูเก็ตและพังงา จะต้องจัดเตรียมที่พักและค่าเดินทางสำหรับวิทยากรและผู้ช่วยจำนวน 3 คน เป็นเวลา 1-2 คืน

 5. หน่วยงานต้องแจ้งกำหนดการ และนัดหมายก่อนวันงานไม่น้อยกว่า 30 วัน

 คำอธิบายภาพ : phusicaltown-2

 คำอธิบายภาพ : phusicaltown-3

ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ

กรอบแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด มุ่งเน้นพัฒนากายภาพเมือง (การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน/การคมนาคมขนส่งสีเขียว-เน้นระบบการขนส่งมวลชน/การสาธารณูปโภคสาธารณูปการสีเขียว/พื้นที่โล่งนันทนาการและการรักษาสภาวะแวดล้อม) ให้เกิดความกระชับ มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ น่าอยู่ ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวา มีความปลอดภัย ส่งเสริมชีวอนามัย รักษาพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เนื้อหาและผลสรุปจากการบรรยายและปฎิบัติการจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่คณะผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์เมืองและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนลงทุนพัฒนากายภาพเมืองในระยะยาว

โครงการนี้้เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง